Posted by khosrotash
اسید و باز

پی‌اچ یا پ هاش (به انگلیسی: pH) یک کمیت مهملگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند. تعریف کوتاه و البته خلاصهٔ کاغذ پی اچ (P H): این معرف علاوه بر نشان دادن محیط اسیدی یا خنثی یا […]

Continue Reading
Posted by khosrotash
فیثاغورث دیوانه نبود

عداد فیثاغورسی شامل سه عدد طبیعی به صورت (a,b،c) هستند که مجموع مربع‌های دو تا از آن‌ها برابر با مربع سومی باشد، به بیان دیگر اعداد a و b و c که طبیعی‌اند را فیثاغورسی گویند هرگاه a۲ + b۲ = c۲ باشد یا به عبارت […]

Continue Reading
Posted by khosrotash
رادیان چیست ؟

در همهٔ موارد عملی، زاویه بر حسب واحدهایی اندازه‌گیری می‌شود که از تقسیم زاویهٔ راست (قائم) به اجزاء برابر به دست می‌آیند. اگر تعداد این اجزا ۹۰ باشد، واحد همان واحد آشنای درجهاست. تقسیم زاویهٔ راست به ۱۰۰ جزء برای نظام […]

Continue Reading
Posted by khosrotash
میانگین هندسی حسابی

میانگین هندسی در ریاضیات، برابر است با ریشه nاُم حاصل‌ضرب n متغیر. بطور مثال میانگین هندسی دو عدد ۲ و ۸ برابر است با: میانگین هندسی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود.: میانگین حسابی فهرستی از n عدد است (x۱،  x۲،  .  .  .، […]

Continue Reading
Posted by khosrotash
فیبوناچی در طبیعت

In mathematics, the Fibonacci numbers, commonly denoted Fn form a sequence, called the Fibonacci sequence, such that each number is the sum of the two preceding ones, starting from 0 and 1. That is,{\displaystyle F_{0}=0,\quad F_{1}=1,} and{\displaystyle F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2},} for n > 1. One has F2 = 1. In some books, […]

Continue Reading