آشنایی با برخی ازفعل های دوکلمه ای که با Hang ساخته می شوند.

دراین ویدئو چهارنوع ازانواع فعل های پرکاربرد دوکلمه ای درزبان انگلیسی برایتان همراه با مثال مطرح کرده ام.