بایگانی دسته: اثبات های زیبا

proof

اثبات هایی بیشتر متناسب سال دهم به بالا تا 99 سال

دو اثبات از فرمول تصاعد هندسی ( معمولی تشابه)

زیبارترین اثبات های جهان(2)

زیباترین اثبات های جهان(1)

حد مجموع

اثبات های بی کلام بسیار زیبا

Gerwien’s Simultaneous Dissection of Three Triangles of Same Area #khosrotash

|sinx-siny|<|x-y|

معمای تبدیل یک مربع به سه مربع یکسان