سوالات باز پاسخ

کاری از : دبیرخانۀ کشوری ریاضی دورۀ اول متوسطه ، مستقر در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

بخش اول : مبانی نظری

بخش دوم : ارائۀ چند نمونه سؤال باز پاسخ