بدست اوردن معادله بلک شولز

انتگرال تصادفی حل یک معادله دیفرانسیل تصادفی به روش تحلیلی برای مطالعه بیشتر در مورد معادلات دیفرانسیل تصادفی difusion only