تجربیات کرونایی مدارس

گفتگوی اول – تجربیات کرونایی مدارس فرانسه

گفتگوی دوم – تجربیات کرونایی مدارس بین الملل IB

گفتگوی سوم- تجربیات کرونایی مدارس انگلستان

تجربه فنلاند در آموزش راه دور (معرفی اپلیکیشن مورد استفاده فنلاندی ها)

آموزش در قرن بیست و یکم