کار با توان و عبارات جبری

قانون توان در ضرب تک جمله ای ها (هفتم به بالا)

توان توان (قانون توان )

تقسیم تک جمله ای های تواندار

تقسیم تک جمله ای ها همراه ضریب

یادآوری مهم

عدد گذاری در عبارت جبری