خاگار (ترامل ارشمیدسی)

خاگار یا بیضی نگار ابزاری برای کشیدن بیضی است.کهن‌ترین خاگار خاگار ارشمیدس است که از دوره باستان برای همین منظور به کار برده می‌شده است. خاگار کهن دیگری که همواره بویژه در معماری سنتی ایرانی استفاده می‌شده بیضی نگار دو میخه است