دسترسی به تمام نقط و تنظیمات ویندوز 10

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}