رادیان چیست ؟

در همهٔ موارد عملی، زاویه بر حسب واحدهایی اندازه‌گیری می‌شود که از تقسیم زاویهٔ راست (قائم) به اجزاء برابر به دست می‌آیند. اگر تعداد این اجزا ۹۰ باشد، واحد همان واحد آشنای درجهاست. تقسیم زاویهٔ راست به ۱۰۰ جزء برای نظام اعشاری ما مناسب‌تر است (واحد گرادیان)، ولی آن هم معرف همین شیوهٔ اندازه‌گیری است. اما در بررسی‌های نظری بهتر است برای مشخص کردنِ اندازهٔ زاویه، از شیوهٔ اساساً متفاوتی استفاده کنیم که آن را اندازهٔ رادیانی یا اندازه بر حسب رادیان می‌نامند.

بسیاری از فرمول‌های مهمی که شامل تابع‌های مثلثاتیِ زاویه‌ها هستند، در این نظام شکل ساده‌تری دارند تا در نظام اندازه‌گیری بر حسب درجه

کمانی از دایره با طول برابر با شعاع دایره متناظر است با زاویهٔ ۱ رادیان.

کمانی که اندازه آن با شعاع دایره برابر است

رادیان زاویه مرکزی مقابل به کمانی از دایره است که طول آن با شعاع دایره برابر است.

Radian describes the plane angle subtended by a circular arc as the length of the arc divided by the radius of the arc. One radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc that is equal in length to the radius of the circle. More generally, the magnitude in radians of such a subtended angle is equal to the ratio of the arc length to the radius of the circle; that is, θ = s / r, where θ is the subtended angle in radians, s is arc length, and r is radius. Conversely, the length of the enclosed arc is equal to the radius multiplied by the magnitude of the angle in radians; that is, s = .

As the ratio of two lengths, the radian is a “pure number” that needs no unit symbol, and in mathematical writing the symbol “rad” is almost always omitted. When quantifying an angle in the absence of any symbol, radians are assumed, and when degrees are meant the symbol ° is used.

A complete revolution is 2π radians (shown here with a circle of radius one and thus circumference 2π).

It follows that the magnitude in radians of one complete revolution (360 degrees) is the length of the entire circumference divided by the radius, or 2πr / r, or 2π. Thus 2π radians is equal to 360 degrees, meaning that one radian is equal to 180/π degrees.

{\displaystyle \ell _{arc}=2\pi r\left({\frac {\theta }{360^{\circ }}}\right)}
{\displaystyle 1=2\pi \left({\frac {1{\text{ rad}}}{360^{\circ }}}\right)}
{\displaystyle 1={\frac {2\pi {\text{ rad}}}{360^{\circ }}}}
{\displaystyle 360^{\circ }}
{\displaystyle 360^{\circ }=2\pi {\text{ rad}}}

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *