کمی شعر

پیش بینی فردوسی از امروز ایران

بکش دود آفرین آهی که گیرد صجن دورانها

می توان بر روی بوم شعر خویش زخم را، پاییز را، تردید را ، غم را کشید

شوق وحدت کثرت اعداد را از من گرفت

روزگار ان غنچه طناز را از من گرفت

شرقی ترین فسانه اعصارم آزروست

ذهن صحرا پیشگان از طرح شبنم عار داشت