گیرنده بشقابی چگونه عمل می کند

یک گیرنده بشقابی سهمی ای است که سیگنال از راه دور به ان می رسد و طبق خواص فرمول همه اینه ها اشیای دیگر کانون دار در کتنون متمرکز می کند . در کانون ان یک رسیور سیگنال قرار می دهند و سپس از سیگنال برای پخش فیلم یا ماهواره یا اینترنت استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید