شمع را می سازند که بسوزد معلم می سوزد که بسازد تقدیم به راست قامتانی که شمع وجودشان چراغ راه یک ملت است. همکاران ارجمند روزتان مبارک.

با صدای استاد امیر خراسانی . معلم دلسوز و توانای ریاضی