حل مسئله باز پاسخ از فصل ۸ ریاضی هشتم توسط حنانه سادات طباطبایی دبیرستان دکتر ایوب آزاد حسینی منطقه ۵ دبیر سرکار خانم خلیلی