Exterior angle of a triangle equals the sum of the interior angles

Exterior angle of a triangle equals the sum of the interior angles

نتیجه تصویری برای ‪exterior angle of a triangle equals the sum of the interior angles‬‏

هر زاویه خارجی مثلث برابر با جمع دو زاویع داخلی دیگر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *