انتگرال گیری جزء به جزءIntegration by parts

انتگرال گیری جزء به جزء به روایت چند مثال با پویا نمایی توضیح داده شده است.

انتگرال‌گیری جزء به جزء در علم ریاضیات و بخصوص در محاسبه انتگرال کاربرد دارد. در این روش یک انتگرال که محاسبه آن غیرممکن یا پیچیده است با تغییر متغیر به انتگرالی هم ارز ولی قابل محاسبه تبدیل می‌شود.

Integration by parts.gif

In calculus, and more generally in mathematical analysisintegration by parts or partial integration is a process that finds the integral of a product of functions in terms of the integral of their derivative and antiderivative. It is frequently used to transform the antiderivative of a product of functions into an antiderivative for which a solution can be more easily found. The rule can be derived in one line simply by integrating the product rule of differentiation.

If u = u(x) and du = u′(xdx, while v = v(x) and dv = v′(xdx, then integration by parts states that:

 _{

or more compactly:

Mathematician Brook Taylor discovered integration by parts, first publishing the idea in 1715.[1][2] More general formulations of integration by parts exist for the Riemann–Stieltjes and Lebesgue–Stieltjes integrals. The discrete analogue for sequences is called summation by parts.

3 thoughts on “انتگرال گیری جزء به جزءIntegration by parts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *