بایگانی دسته: معادلات دیفرانسیل تصادفی

مونت کارلو

انتگرال گیری تصادفی

سوزن بوفون

چرا شانس هر کدام از اعداد تاس یک ششم است ؟

شبیه سازی پرتاب سکه برای بدست اوردن احتمال شیر یا خط

شبیه سازی پرتاب تاس برای بدست اوردن احتمال

SDE

معادلات دیفرانسیل تصادفی براونی هندسی

دیفرانسیل ضرب دو فرایند وینر

معادله دیفرانسیل تصادفی مدل رشد کامل .مدرس:خسروتاش

انتگرال ایتو مدرس:خسروتاش

فرمول دیفرانسیل ایتو با مثال اصلی (1)

مثال دوم از دیفرانسیل گیری ایتو

مثال برای دیفرانسیل گیری ایتو برای فرایند نمایی براونی

مثال چهارم از دیفرانسیل گیری ایتو

مثال 5 دیفرانسیل گیری ایتو

انتگرال ایتو (مثال معروف به دو روش آنالیزی و معادلات دیفرنس)

انتگرال گیری ایتو برای توانهای بالاتر

تغییرات در ضرب (دلتای ضرب)

معادل لانگوین