همه‌ی نوشته‌های مسعود خسروتاش

فرمول ها

در این بخش می توانید به فرمول های مورد نظر خود دست پیدا کنید و به راحتی آنها در نرم افزار mathtype و یا Latex کپی و استفاده کنید.

ماتریس و دترمینان Matrices and Determinants

حساب دیفرانسیل و انتگرال (حسابان) Calculus Formulas

ماشین حسابهای ویژه

مشتق گیر- دترمینان – انتگرال گیر- محاسبات کسری و….

اشتباهات رایج ریاضی

سطح اول از هشتم به بالا

سطح دوم از نهم به بالا

سطح سوم از نهم به بالا

سطح چهارم از نهم به بالا

سطح پنجم از دهم به بالا

سطح ششم از دهم به بالا (اشتباهات حرفه ای ها ) نامعادله

سطح هفتم از دهم به بالا (صفر فاکتوریل صفر نیست برار جان)

اشتباهات رایج ریاضی(8) توان های متوالی(هشتم به بالا)

اشتباهات رایج ریاضی(9) رادیکال های تو در تو

اشتباهات رایج ریاضی(10) رادیکال های تو در تو ضربی و جمعی

و این داستان ادامه دارد ….به کنکوری ها و دوستان خود بفرستید و نظر بدهید