همه‌ی نوشته‌های مسعود خسروتاش

Tips and tricks تکنیک و کلک های ریاضی

در توان دو رساندن اعداد مثل 15 و 25و35و…95  …

اثبات به طریق هندسی و دیداری

آرایش اعدا اولام

 

sum of positive number and its reciprocal is at least two

جمع عددی مثبت با عکس خود همواره بزرگتر یا مساوی دو میباشد . این نامساوی معروف و پرکاربرد را به طرق مختلفی می توان اثبات کرد . اما درزیر یکی از این نوع اثبات های حالب را ببینید که اساس کارش ساده است . در مثلث قائمه وتر بزرگتر از اضلاع است و…

مساحت شولیکانو و مساحت سایر اشکال

Area is the quantity that expresses the extent of a two-dimensional figure or shape, or planar lamina, in the planeSurface area is its analog on the two-dimensional surfaceof a three-dimensional object. Area can be understood as the amount of material with a given thickness that would be necessary to fashion a model of the shape, or the amount of paint necessary to cover the surface with a single coat. It is the two-dimensional analog of the length of a curve (a one-dimensional concept) or the volume of a solid (a three-dimensional concept).