بایگانی دسته: بدفهمی ها

مطالب پایه

مورد نیاز همه دانش آموزا در هر سطح (مواردی که یادگرفتن آن سبب یادگیری بیشتر شما در سایر مطالب می شود) (یا برطرف کردن اشکالات کلیدی)

نابرابری (نهم به بالا)

تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای (نهم به بالا)

تقسیم چند جمله ای با ضریب منفی (نهم به بالا)

ساده سازی رادیکال های عددی (هشتم به بالا)

از قدر مطللق چی بیاریم بیرون ؟

شیرفهم کردن مفهوم قدر مطلق!!!!!!!!

یادگیری همیشگی جذر های مشهور (هفتم به بالا)

چرا عدد بتوان صفر میشه یک ؟

رسم رادیکال ایکس با نقطه یابی

اتحاد مزدوج

جزء صحیح

شامل دو فیلم از تعریف، معادله و نامعادله و رسم و…

توصیه : فیلم های مربوط به بدفهمی ها را ببینید

https://mathgifs.ir/category/بدفهمی ها/

معادله درجه 2 با روش کلی

اشتباهات رایج ریاضیات پایه

اشتباهات رایج ریاضیات پایه 2

اشتباهات رایج ریاضیات پایه 3

اشتباهات رایج ریاضیات پایه 4

اشتباهات رایج ریاضی (5)

اشتباهات رایج ریاضی (6)

اشتباهات رایج ریاضی(7) صفر فاکتوریل صفر نیست برار جان