بایگانی دسته: تولید محتوا

برای همکاران و علاقه مندان . تحربیات تولید محتوا در این قسمت بارگذاری می شود

ساخت اینفوگرافیک

امروزه نقش اینفو گرافی در هز زمینه آموزشی و کاری رو به فزونی است … در اینجا چند سایت با گلتفرم های آماده و رایگان خدمت تان معرفی می شوند که می توانید با انها کارهای موجه ای بسازید. (معرفی از خسروتاش)

https://www.canva.com/

https://piktochart.com/

https://infogram.com/

https://www.befunky.com/

https://venngage.com/

https://genial.ly/

ماشین حساب های جالب

ماشین حساب مشتق

Derivative calculator

Enter a function to differentiate:

Variable:
Order:


ماشین حساب انتگرال نامیعن

Integral Calculator

Enter a function to integrate:

Variable:


ماشین حساب انتگرال میعن

Definite Integral Calculator

Enter a function to integrate:

Variable:
From:
To:ماشین حساب حد

Limit Calculator

Enter a function to compute its limit:

Limit variable:
Compute at:

Limit type


ماشین حساب سری

Fractions Calculator

Enter an expression with fractions:ماشین حساب حل کننده معادله (خطی – لگاریتمی – نمایی ودرجات بالاتر…)

Equation Solver

Enter one or more equations separated by a comma:

ماشین حساب ساده کننده عبارت جبری

Simplify Expression

Enter a function to simplify:ماشین حساب فاکتور گیری

Factoring Calculator

Enter an expression to factor:ماشین حساب محاسبات عبارات به ازای مقادیر

Expression Calculator

Enter an expression to evaluate:ماشین حساب تابع معکوس

Inverse Function Calculator

Enter function to compute its inverse function:

ماشین حساب سری تیلور (بسط تیلور)

ماشین حساب ماتریس

Matrix Calculator

Enter matrix A:

Matrix determinant Transpose matrix

Matrix trace

Matrix rank
Inverse matrix Eigenvalues
Triangular matrix A2ماشین حساب محسابات ماتریس ها

Matrix Arithmetic

Enter matrix A: Enter matrix B:

Addition Subtraction Multiplicationماشین حساب کشیدن و رسم

Graphing Calculator
Enter functions to plot:


X axis, from:
to:

Y axis, from:
to:


ماشین حساب اشکال دو بعدی

ماشین حساب اشکال سه بعدی

ماشین حساب اعداد اول (از پنجم به بالا)

Prime Numbers Generator and Checker

Enter a natural number and select an action:
ماشین حساب اعداد فیبوناچی (علاقمندان)

Fibonacci Numbers Generator

Enter a non-negative integer:ماشین حساب اعداد برنولی (دانشگاه)

Bernoulli Numbers Generator

Enter a non-negative integer:ماشین حساب اعداد اویلر (دانشگاه)

Euler Numbers Generator

Enter a non-negative integer:ماشین حساب اعداد مختلط (دانشگاه)

ماشین حساب فاکتوریل

Factorial Calculator

Enter a non-negative integer:ماشین حساب تابع گاما (دانشگاهی)

ماشین حساب ترکیبات (دهم به بالا)

Combinatorial Calculator

Compute the number of ways to select M items out of N items.

Does the order of the selected items matter?
Can an item be selected more than once?
N =
M =ماشین حساب فاکتور گیری اعداد(تجزیه اعداد) (پنجم دبستان به بالا)

Number Factorizer

Enter a number to factorize:ماشین حساب آمار (مد -میانه – میانگین – واریانس و..)

Statistics Calculator

Enter numbers separated by space, comma or new line:

Mean Median Harmonic mean
Geometric mean Minimum Maximum
Range Variance Corrected variance
Standard deviation Corrected standard deviation Coefficient of variation
Mean deviation Median deviation Skewnessمعادله نویس لاتک (latex)

چند ماشین حساب شیمی

بالانس وزنی معادله شیمیایی

قوانین گازها( فیزیک شیمی ریاضی)

محاسبه ph (اسیدیته)

تبدیل واحد ها (شیمی + فیزیک + ریاضی و…)

جدول تناوبی عناصر

موازنه واکنش ها

وایت برد آنلاین

یکی از ابزار هایی که واقعا موزد نیاز کلاس های آنلاین می باشد وایت برد آنلاین است که استفاده آن هم راحت باشد . نمونه زیر به من بسیار کمک کرده …امید که بدرد شما نیز بخورد. ( معرفی از خسروتاش)

لینک مستقیم

whiteboard

راهنما به صورت فیلم