بایگانی دسته: ریاضی زبان درک طبیعت

مطالبی از ریاضی که باعلوم و فیزیک و شیمی و سایر موارد آمیخته شده. اما بدون ریاضی امکان درک آنها وچود ندارد