بایگانی دسته: شبکه آموزش

برنامه های ارایه شده در شبکه اموزش در اینجا با فهرست و دسته بندی ایندکس می شود

ارشیو روزانه همه دروس پایه یازدهم شبکه آموزش

عربی انسانی – درس پنجم / ۱۰ اسفند

نوآوری کارآفرینی – پودمان ۳ / ۱۰ ا

فیزیک-فصل سوم/۱۱ اسفند

ریاضی ۲-اعمال روی تابع/۱۱ اسفند

زبان انگلیسی-درس سوم/۱۲ اسفند

جغرافیا انسانی – درس هشتم /۱۳ ا

فنی و حرفه ای – فصل سوم – بخش

شیمی-آهنگ واکنش/۱۴ اسفند

فیزیک-فصل سوم/۱۵ اسفند

زبان انگلیسی-درس سوم/۱۵ اسفند

رشته ریاضی – آمار احتمال – درس چها

فلسفه یک – درس هشتم / ۱۷ اسفند 

علوم و فنون – درس نهم آرایه ادبی دو (اس

حسابداری تکمیلی – فصل هفتم – مبح

زمین شناسی – مکان ها /۱۷ اسفند

تاریخ – درس چهاردهم /۱۷ اسفند

زبان انگلیسی – درس سوم /۱۷ اسفند

ریاضی و آمار دو- درس اعمال تابع روی 

دین و زندگی دو – مرجعیت و ولایت فقی

حسابان – فصل چهارم – مثلثات / ۱۸ اس

زیست شناسی دو – فصل ششم / ۱۸

اخلاق اسلامی – درس هفتم / ‌۱۹ اسفند

روانشناسی – درس ششم / ۱۹ اسفند ۱۳۹

جامعه شناسی دو – درس دوازدهم / ۱

شیمی – پودمان چهار و سلول های الک

فیزیک – فشار و دما / ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

توسعه و برنامه ریزی – رویدادهای ماوس

ریاضی – هندسه دو / ۱۹ اسفند

عربی – فصل ششم – صفحه شصت وش

اصول و عقاید دو – درس هشتم / ۲۰ ا

تاریخ دوم – درس دوازدهم / ۲۰ اسفن

ریاضی دو – مروری بر پودمان سه / ۲

فیزیک – فصل سوم /۲۰ اسفند

ریاضی -تابع نمایی /۲۰ اسفند

انسان و محیط زیست – درس پنجم/ 

احکام دو – درس هشت / ۲۱ اسفند ۱۳

درس اعمال تابع روی نمودار – ریاضی

پایه یازده – حسابداری اموال و انبار 

زبان انگلیسی – درک مطلب – درس سوم / 

فارسی – ادبیات حماسی – درس دواز

عربی دو – درس ششم / ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

عربی دو – مبحث اعراب فعل مضارع /

شیمی – فصل دو – سینتیک شیمیایی

نگارش – درس پنجم – سفرنامه / ۲۲

جغرافیا دو – درس هشتم / ۲۳ اسفند 

ریاضی و آمار دو – حل تمرین های اعمال

پایه یازدهم – مراقبت و نگهداری گیاه

فیزیک – فصل سوم / ۲۳ اسفند

آمار توصیفی – فصل سوم / ۲۳ اسفند

دین و زندگی دو – درس پانزدهم / ۲

حسابداری تکمیلی – ادامه فصل هف

حسابان یک – مبحث مثلثات / ۲۵ ا

پودمان چهار – توسعه واسط گرافیک / 

اخلاق اسلامی دو – درس هشتم / ۲۶ 

روانشناسی – درس ششم – ادامه تصم

جامعه شناسی دو – درس سیزدهم / 

هندسه دو – کسینوسها / ۲۶ اسفند

عربی / ۲۶ اسفند

اصول و عقاید دو – درس هفت / ۲۷ ا

تاریخ دو – درس سیزده / ۲۷ اسفند

احکام دو – علوم و معارف اسلامی – 

ادبیات فارسی – درس کاوه دادخواه / 

ریاضی – فصل پنجم / ۲۸ اسفند

رشته علوم انسانی – عربی دو – درس

رشته علوم و معارف اسلامی – زبان قرآ

علوم معارف قرآنی – پایه یازدهم – درس

نگارش – درس پنجم / ۲۹ اسفند

شیمی – سرعت متوسط واکنش / ۲۹ ا

علوم و معارف قرآنی – درس دهم / ۲ فر

رشته ادبیات وعلوم انسانی – روانشناس

ریاضی و آمار دو – رشته ادبیات و علوم

احکام دو – رشته علوم و معارف اسلامی

جامعه شناسی دو – رشته ادبیات و عل

ریاضی – فصل پنجم / ۴ فروردین

زبان انگلیسی – گرامر / ۴ فروردین

تاریخ دو – درس سیزدهم – اوضاع اقتص

شیمی – فصل دوم /۵ فروردین ۱۳۹۹

عربی – درس ششم / ۵ فروردین ۱۳۹۹

رشته ادبیات وعلوم انسانی – عربی،زبا

شیمی – فصل دوم / ۶ فروردین

دین و زندگی -پایه یازدهم-ادامه در

علوم و فنون ادبی دو – درس ده – سبک 

طراحی دو – طراحی از انسان – رشته گرافی

متناسب سازی رنگ – رشته طراحی و دو

پایه یازدهم – علوم و معارف اسلامی 

متناسب سازی رنگ – رشته طراحی و 

فیزیک – مغناطیس / ۷ فروردین

شیمی – فصل سوم / ۷ فروردین

هندسه – فصل سوم / ۷ فروردین

ادبیات فارسی – فصل دوازدهم / ۷ فرور

پایه یازدهم – علوم و معارف قرآنی –

فیزیک – بخش مغناطیس / ۸ فروردی

زیست شناسی – فصل پنجم / ۸ فرور

رشته علوم ومعارف اسلامی – علوم و 

زیست شناسی – فصل هفتم / ۹ فرور

ریاضی و آمار دو – رشته ادبیات و علو

روانشناسی – سلامت – رشته ادبیات 

لگاریتم و خواص آن ، ریاضی دو – شاخ

زمین شناسی – فصل پنجم / ۱۰ فرورد

فیزیک – مغناطیس / ۱۰ فروردین

عربی ، زبان قرآن دو – رشته علوم و مع

انگلیسی – درس سه / ۱۱ فروردین ۱۳

رشته ادبیات وعلوم انسانی – تاریخ دو – د

رشته ادبیات و علوم انسانی – جغرافیا د

عربی – درس هفتم / ۱۲ فروردین

زیست شناسی – فصل هفت / ۱۲ فر

جغرافیا دو – رشته ادبیات و علوم انسانی 

عربی زبان قرآن دو – رشته ادبیات و علو

جامعه شناسی دو – رشته ادبیات و عل

اخلاق اسلامی دو – رشته علوم و معارف ا

آموزش یقه درابه – رشته خیاطی – شاخ

زمین شناسی / فصل هفتم – ۱۳ فرورد

پایه یازدهم – دین و زندگی – ادامه 

علوم و فنون ادبی دو – رشته ادبیات و ع

فلسفه – درس هشتم – رشته های ادب

فارسی ۳- درس چهاردهم – ۱۴ فروردین

ریاضی ۲ تجربی- فصل پنجم – ۱۴ فرور

علوم و معارف قرآنی پایه یازدهم – در

زیست شناسی – فصل هشت – ۱۴ فرور

رشته ادبیات وعلوم انسانی – جغرافیا 

رشته ادبیات وعلوم انسانی، رته علوم و

رشته ادبیات وعلوم انسانی، رته علوم 

زمین شناسی – فصل ششم / ۱۵ فروردی

ریاضی – توابع لوگاریتمی / ۱۵ فروردین

دبیر و علوم معارف اسلامی / ۱۶ فرورد

فلسفله یک / ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

عربی دو – اعراب اسم / ۱۶ فروردین ۱۳

پایه هفتم – پیام‌های آسمانی – در

هندسه – قضیه نیمسازهای داخلی / ۱

ریاضی و آمار دو – شاخص ها / ۱۷ فرو

احکام دو – درس معاملات / ۱۷ فرورد

فیزیک – فصل سه / ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ دو – درس پانزده / ۱۸ فروردین ۱

ارشیو روزانه همه دروس پایه هفتم شبکه آموزش

ریاضی – توان / ۱۰ اسفند

علوم-فصل دهم/۱۱ اسفند

عربی – درس هشتم / ۱۲ اسفند

ادبیات فارسی – درس ۱۱ /۱۵ اسفند

مطالعات اجتماعی-درس هفدهم /۱۶

ریاضی- محاسبه اعداد توان دار/۱۷ ا

علوم – فصل دهم / ۱۸ اسفند

عربی – بخش دوم – درس هشتم /

پیام های آسمانی – ستون دین /۱۹ ا

ریاضی – فصل هفتم/۲۰ اسفند

قرآن-درس هشتم/۲۰ اسفند

علوم – فصل دهم – بخش سوم / ۲۱ اسفند

ادبیات فارسی-خدمات متقابل اسلام

زبان انگلیسی /۲۲ اسفند

مطالعات اجتماعی – درس هفدهم / 

عربی – درس نهم / ۲۴ اسفند

ریاضی – جذر و ریشه -۲۵ اسفند

علوم – فصل یازدهم /۲۵ اسفند

زبان انگلیسی – درس ششم / ۲۶ اس

قرآن هفتم – درس هشتم/ ۲۴ اسفند

پیام های آسمان هفتم – درس دهم 

علوم – بخش دو – فصل یازدهم / ۲۷ 

ریاضی – ادامه جذر و ریشه / ۲۸ اسفند 

ادبیات فارسی – درس سیزدهم / ۲۹ اس

مطالعات اجتماعی / ۱ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعات و فناوری – پودمان و پرور

قرآن پایه هفتم-ادامه درس هشتم

عربی – درس نهم / ۲ فروردین

پیام های آسمان – پایه هفتم – ادامه در

ریاضی/ فصل هشتم / ۳ فروردین ۱۳۹۹

زبان انگلیسی /۴ فروردین ۱۳۹۹

عاوم تجربی – فصل دوازدهم / ۵ فرورد

کار و فناوری – پرورش و نگهداری گیا

ادبیات فارسی – درس سیزدهم / ۷ فرو

مطالعات اجتماعی – درس نوزدهم / ۸ فر

ادبیات و نگارش – درس چهارم / ۹ فرور

قرآن- پایه هفتم – ادامه درس هشتم – ۹ فر

ریاضی – فصل هشتم / ۱۰ فروردین ۱

زبان انگلیسی – درس هفتم / ۱۱ فرورد

علوم تجربی – درس دوازدهم / ۱۲ فرور

علوم تجربی – درس دوازدهم / ۱۲ فرور

فرهنگ و هنر – هنر سنتی / ۱۳ فروردی

عکاسی / ۱۴ فروردین

ادبیات فارسی – درس چهاردهم / ۱۴ فر

عربی – درس دهم / ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

آموزش قرآن پایه هفتم – ادامه درس ه

ریاضی – مختصات / ۱۷ فروردین

علوم تجربی – فصل دوازدهم / ۱۸ فروردی