بایگانی دسته: معرفی کتاب و انگیزشی

در اینجا معرفی کتاب های جالب و تاثیر گذار انجام می شود. شما هم میتوانید از کتاب های خوبی که خوانده اید برایمان پیغام بگذاربد تا با نام و توضیح خودتان معرفی شود. همچنین مطالبی انگیزشی هم در این بخش قرارداده می شود.

کمی شعر

پیش بینی فردوسی از امروز ایران

بکش دود آفرین آهی که گیرد صجن دورانها

می توان بر روی بوم شعر خویش زخم را، پاییز را، تردید را ، غم را کشید

شوق وحدت کثرت اعداد را از من گرفت

روزگار ان غنچه طناز را از من گرفت

شرقی ترین فسانه اعصارم آزروست

ذهن صحرا پیشگان از طرح شبنم عار داشت