بایگانی دسته: پداگوژی

تجربه معلم با شیره جانش بدست می اید ، به نظرم نباید این تجربه ها با ما دفن شوند. باید دانش ضمنی را منتقل کنیم (خسروتاش)

Correlation

در آمار، وابستگی هر نوع رابطه آماری علی یا غیر علی بین دو متغیر تصادفی یا داده های دو متغیره می باشد. همبستگی در وسیع ترین معنای خود، هر نوع پیوند آماری را شامل می شود، اگر بیشتر از این اصطلاح برای درجه ارتباط خطی بین یک جفت متغیر استفاده می شود. مثال های آشنای پدیده های وابستگی شامل همبستگی بین قد والدین و اولادشان و همبستگی بین تقاضای یک عرضه محدود و قیمتش می باشد.

{\displaystyle \rho _{X,Y}=\operatorname {corr} (X,Y)={\operatorname {cov} (X,Y) \over \sigma _{X}\sigma _{Y}}={\operatorname {E} [(X-\mu _{X})(Y-\mu _{Y})] \over \sigma _{X}\sigma _{Y}}}
{\displaystyle \rho _{X,Y}={\operatorname {E} (XY)-\operatorname {E} (X)\operatorname {E} (Y) \over {\sqrt {\operatorname {E} (X^{2})-\operatorname {E} (X)^{2}}}\cdot {\sqrt {\operatorname {E} (Y^{2})-\operatorname {E} (Y)^{2}}}}}
مثال همبستگی پیرسون

تجربیات کرونایی مدارس

گفتگوی اول – تجربیات کرونایی مدارس فرانسه

گفتگوی دوم – تجربیات کرونایی مدارس بین الملل IB

گفتگوی سوم- تجربیات کرونایی مدارس انگلستان

تجربه فنلاند در آموزش راه دور (معرفی اپلیکیشن مورد استفاده فنلاندی ها)

آموزش در قرن بیست و یکم