بایگانی دسته: پداگوژی

تجربه معلم با شیره جانش بدست می اید ، به نظرم نباید این تجربه ها با ما دفن شوند. باید دانش ضمنی را منتقل کنیم (خسروتاش)