بایگانی دسته: کلاس یازدهم

مطالب در دو دسته کلی محتوای کتاب درسی به کمک انیمیشن های ساده و دسته کاربرد های ریاضی میباشد.

مفهوم دامنه از نمودار تابع