بایگانی دسته: کلاس هفتم

مطالب در دو دسته کلی محتوای کتاب درسی به کمک انیمیشن های ساده و دسته کاربرد های ریاضی میباشد.