معما

معمای مزرعه

توهم کج شدن مداد در نوسان با دست (بازی که اکثر ما انجام داده ایم )

چرا بادکنک به دیوار می چسبد

خطای دید

تبدیل مثلث به مربع

اگر اعداد 1 تا36 را به صورت 6تا 6 تا زیر هم بنویسید و هربار ایک سطر و یک ستون یک عدد برداریدو سطر و ستون تکراری بکار نبرید اعاد بدست امده همیشه جمعشان 111 خواهد بود. این انتخاب به 120 حالت ممکن است

اسرار تاریخ (1)

دانش آموزان بسیار پرسیده اند که : ایا مثلثی وجود دارد که جمع زاویه های آن 180 درجه نباشد ؟

جرقه انگشت برای چیست ؟

اتحاد

اتحاد و تجزیه و اثبات ها

بیان زیبا برای اتحاد مزدوج

اتحاد جبری هشتم اخر فصل چهار

اتحاد مربع کامل دو جمله ای

اتحاد مزدوج

فیثاغورث هشتم ص 84 و 85

قضیه فیثاغورث (فیثاغورس یا …)

تجزیه و فاکتور گیری

تناقض برش شکلات


جادوگری باعداد

اگر اعداد 1 تا36 را به صورت 6تا 6 تا زیر هم بنویسید و هربار ایک سطر و یک ستون یک عدد برداریدو سطر و ستون تکراری بکار نبرید اعاد بدست امده همیشه جمعشان 111 خواهد بود. این انتخاب به 120 حالت ممکن است

اتحاد مزدوج

روش های تصویری در ریاضی دو منظور عمده دارند . درک بهتر و عمیق + اثر گذاری بیشتر در حافظه دراز مدت

الگوی جمع اعداد فرد

ضرب چند جمله ای ها (با استفاده از جدول لاتیس)

اتحاد مربع دو جمله ای

proof

اثبات هایی بیشتر متناسب سال دهم به بالا تا 99 سال

دو اثبات از فرمول تصاعد هندسی ( معمولی تشابه)

زیبارترین اثبات های جهان(2)

زیباترین اثبات های جهان(1)

حد مجموع

اثبات های بی کلام بسیار زیبا

Gerwien’s Simultaneous Dissection of Three Triangles of Same Area #khosrotash

|sinx-siny|<|x-y|

معمای تبدیل یک مربع به سه مربع یکسان

Visual Mathematics