بایگانی برچسب: s

SDE

معادلات دیفرانسیل تصادفی براونی هندسی

دیفرانسیل ضرب دو فرایند وینر

معادله دیفرانسیل تصادفی مدل رشد کامل .مدرس:خسروتاش

انتگرال ایتو مدرس:خسروتاش

فرمول دیفرانسیل ایتو با مثال اصلی (1)

مثال دوم از دیفرانسیل گیری ایتو

مثال برای دیفرانسیل گیری ایتو برای فرایند نمایی براونی

مثال چهارم از دیفرانسیل گیری ایتو

مثال 5 دیفرانسیل گیری ایتو

انتگرال ایتو (مثال معروف به دو روش آنالیزی و معادلات دیفرنس)

انتگرال گیری ایتو برای توانهای بالاتر

تغییرات در ضرب (دلتای ضرب)

معادل لانگوین