بایگانی برچسب: s

معادلات دیفرانسیل

روش تکراری پیکارد برای حل معادلات دیفرانسیل

دسته منحنی های متعامد

معادله دیفرانسیل همگن

معادلات مرتبه اول و جداشدنی (تفکیک پذیر)

آموزش معادلات دیفرانسیل (بخش اول فهرست)

معادله نکته دار با لاپلاس

دستگاه معادلات دیفرانسیل و حل کامل با مقدار و بردار ویژه

مدل لجستیک جمعیت

مدل های رشد جمعیت

Foxes and rabbits

آموزش تبدیل لاپلاس خسروتاش

SDE

معادلات دیفرانسیل تصادفی براونی هندسی

دیفرانسیل ضرب دو فرایند وینر

معادله دیفرانسیل تصادفی مدل رشد کامل .مدرس:خسروتاش

انتگرال ایتو مدرس:خسروتاش

فرمول دیفرانسیل ایتو با مثال اصلی (1)

مثال دوم از دیفرانسیل گیری ایتو

مثال برای دیفرانسیل گیری ایتو برای فرایند نمایی براونی

مثال چهارم از دیفرانسیل گیری ایتو

مثال 5 دیفرانسیل گیری ایتو

انتگرال ایتو (مثال معروف به دو روش آنالیزی و معادلات دیفرنس)

انتگرال گیری ایتو برای توانهای بالاتر

تغییرات در ضرب (دلتای ضرب)

معادل لانگوین